Sprawozdawczość roczna za 2016

Sprawozdawczość roczna gromadzona w Oddziale Zdrowia Publicznego

Sprawozdawczość roczna gromadzona w Oddziale Zdrowia Publicznego dotyczy działalności i pracujących w opiece zdrowotnej. Dane przekazywane są w formie elektronicznej w systemie SSOZ (dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej na drukach MZ).

 

System sprawozdawczości rocznej SSOZ:

System Statystyki w Ochronie Zdrowia wspiera ministra właściwego ds. zdrowia w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia. Oddział Zdrowia Publicznego obejmuje swoim zakresem podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa podkarpackiego.

 

 

LOGOWANIE

Podręcznik użytkownika

 

Wzory druków sprawozdawczych za rok 2016
z zakresu psychiatrii:

Wzory pozostałych druków sprawozdawczych za rok 2016

 

UWAGA! Aby odczytać pliki w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe® Reader. Pobierz