Postępowanie kwalifikcyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

1. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 125)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 903 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r. poz.26)

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Polityki Społecznej

Oddział Zdrowia Publicznego

Kontakt:

pokój: 303

tel. (17) 867-13-03

fax. (17) 867-19-59

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji:
wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez portal http://wors.cmkp.edu.pl zgodnie z procedurą opisaną na tym portalu, następnie zatwierdzić, wydrukować, podpisać i przedłożyć w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
II. Oświadczenie (formularz F-01/KIU-193).
III. Kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (lekarze, którzy kończą staż podyplomowy w marcu lub październiku danego roku, powinni dostarczyć PWZ w możliwie szybkim terminie, nie później jednak niż do 15 kwietnia lub 15 listopada danego roku).
IV. Kserokopię świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK).
V. Kserokopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej przebywa w Polsce.
VI. Kserokopię świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK) (jeżeli lekarz/lekarz dentysta nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I/II stopnia bądź tytułu specjalisty).
VII. Wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I/II stopnia lub PES albo wynik LEP/LDEP lub LEK/LDEK, na podstawie którego lekarz może uzyskać najkorzystniejszą liczbę punktów w postępowaniu.
VIII. Zgodę dyrektora (pracodawcy) na odbywanie specjalizacji w określonym trybie (formularz F-02/KIU-193).
IX. Zgodę kierownika studiów doktoranckich (formularz F-03/KIU-193).
X. Zaświadczenie z zakładu pracy o wymiarze czasu pracy na określonym oddziale oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.
XI. Kserokopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
XII. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, tj. do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji.
XIII. Wykaz publikacji w czasopismach naukowych.
XIV. Wniosek do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny (formularz F-04/KIU-193).

W przypadku ubiegania się o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydenckim:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji,
 • oświadczenie (formularz F-01/KIU-193),
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (lekarze, którzy kończą staż podyplomowy w marcu lub październiku danego roku, powinni dostarczyć PWZ w możliwie szybkim terminie, nie później jednak niż do 15 kwietnia lub 15 listopada danego roku),
 • kserokopię świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) lub Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK),
 • kserokopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej przebywa w Polsce.

W przypadku ubiegania się o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji,
 • oświadczenie (formularz F-01/KIU-193),
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (lekarze, którzy kończą staż podyplomowy w marcu lub październiku danego roku, powinni dostarczyć PWZ w możliwie szybkim terminie, nie później jednak niż do 15 kwietnia lub 15 listopada danego roku),
 • kserokopię świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) lub Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK) (jeżeli lekarz/lekarz dentysta nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I/II stopnia bądź tytułu specjalisty),
 • wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I/II stopnia lub PES albo wynik LEP/LDEP lub LEK/LDEK, na podstawie którego lekarz może uzyskać najkorzystniejszą liczbę punktów w postępowaniu,
 • zgodę kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w jednym z następujących trybów (formularz F-02/KIU-193):
 • na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego, w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
 • na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po zakończeniu tych studiów - w trybie określonym w art. 16 h ust. 1 lub ust. 2 pkt. 1-4 ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (formularz F-03/KIU-193),
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wymiarze czasu pracy na określonym oddziale oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

w przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych punktów:

 • kserokopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów,
 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, tj. do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych – dodatkowe 5 punktów,
 • zaświadczenie składane przez nauczycieli akademickich zawierające informację o co najmniej 3-letnim okresie zatrudnienia lub stosunku służbowego w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, zgodny z kierunkiem specjalizacji oraz informację, że uczelnia jest uczelnią medyczną lub inną uczelnią prowadzącą działalność w dziedzinie nauk medycznych - 5 punktów,
 • wykaz publikacji w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego ds. nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych – na stronie internetowej GBL www.gbl.waw.pl znajduje się formularz i jest opisana procedura uzyskania potwierdzenia udziału w publikacjach) – maksymalnie 5 punktów (0,5 punktu za udział w jednej publikacji).

 

W przypadku ubiegania się o kształcenie specjalizacyjne przez lekarza/lekarza dentystę cudzoziemca na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji,
 • oświadczenie (formularz F-01/KIU-193),
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu,
 • kserokopię świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) lub Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK),
 • wniosek do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny (formularz F-04/KIU-193),
 • kserokopię karty czasowego pobytu na terenie RP,
 • kserokopię paszportu,
 • zgodę pracodawcy na oddelegowanie na czas trwania specjalizacji do jednostki szkolącej,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wymiarze czasu pracy na określonym oddziale oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

 

Lekarz/lekarz dentysta cudzoziemiec wypełniony wniosek do Ministra Zdrowia, jego kopię wraz z niezbędnymi dokumentami przedkłada w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Pisemną informację o zakwalifikowaniu się do odbywania specjalizacji oraz oryginał wniosku, podpisany przez ordynatora oddziału i dyrektora jednostki uprawnionej, która posiada wolne miejsce szkoleniowe, przesyła na adres:

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa


Minister Zdrowia podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na odbywanie specjalizacji i określa sposób jej odbywania, wskazuje miejsce szkolenia specjalizacyjnego i okres szkolenia.

Lekarz z decyzją Ministra Zdrowia ponownie zgłasza się do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w celu odebrania skierowania do jednostki uprawnionej, zgodnie ze wskazaniem Ministra Zdrowia.

4. OPŁATY SKARBOWE:
Nie dotyczy.

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • na postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca – do 28 lutego
 • na postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października – do 30 września

Wniosek w formie papierowej (wygenerowany w systemie WORS, zatwierdzony, wydrukowany i podpisany przez lekarza) składa się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, nie później niż 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej.

 

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:
Nie dotyczy.

7. UWAGI

Aktualny wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w woj. podkarpackim dostępny jest na stronie promocyjnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w banerze Ochrona zdrowia (umieszczonym w dolnej części strony), w zakładce specjalizacje lekarskie/miejsca szkoleniowe na terenie woj. podkarpackiego.

8. OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-359 Rzeszów
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedą w celu realizacji zadań Wojewody Podkarpackiego i nie bedą udostępniane innym odbiorcom
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w art. 16c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

 

   

 1. ZAŁĄCZNIKI: