Sposoby składania wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji wraz z oświadczeniem i upoważnieniem (w przypadku gdy wniosek sporządziła inna osoba niż osoba uprawniona), może być doręczony:

1) w formie papierowej:

  • pocztą na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Polityki Społecznej, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
  • osobiście, poprzez złożenie dokumentów w kancelarii Urzędu (pokój 27).

2) elektronicznie:

  • z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2001 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z  2016 r.  poz. 1579)
  • podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PUWRzeszow/SkrytkaESP